Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Про насЗагальні відомості

Державний архів Донецької області утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує
виконання покладених на державний архів завдань. Державний архів підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі України.

Основним завданням державного архіву є забезпечення на території області реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства.
Державний архів виконує наступні завдання:
 • здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійного зберігання цих документів, використання відомостей, що в них містяться;
 • проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

  Державний архів відповідно до визначених повноважень виконує наступні завдання:
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію документів Національного архівного фонду та інших документів, які передані до державного архіву;
 • створює страхові копії та копії фонду користування документів, що зберігаються в державному архіві та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
 • надає користувачам архівні документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані, у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб забезпечує долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;
 • забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;
 • здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів та приватних архівів.

  Детально з основними завданнями, правами, принципами керівництва та діяльності державного архіву можна ознайомитись в документах:
  "Положення про державний архів Донецької області"
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2017 № 20),       [Розміщено 22.09.2017]
  "Регламент роботи державного архіву Донецької області"
  (наказ держархіву області від 31.10.2018 №53)


 • Послуги, що надає держархів області

  Держархів області перереєстровано в м. Костянтинівці. Документи держархіву області, які знаходились на зберіганні в м. Донецьку, залишились на тимчасово окупованій території України.


  Безкоштовні послуги:

 • надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян;
 • надання архівних довідок судам, правоохоронним, органам державного фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання до держархіву області ;
 • надання фізичним особам для користування в читальному залі держархіву області архівних документів, що належать державі, територіальним громадам.


 • Колегіальні органи архіву


  Структура архіву
  Апарат управління
  Шишолік Ірина Василівна
  - здійснює керівництво держархівом області, забезпечую реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території області;
  - контролює стан архівної справи та діловодства на території області, вживає необхідні заходи щодо його поліпшення;
  - формує стратегію розвитку держархіву області і забезпечує її виконання;
  - визначає основні напрямки розвитку держархіву області, організовує роботу та ефективну взаємодію всіх її структурних підрозділів;
  - вирішує питання про видачу документів Національного архівного фонду, що зберігаються в держархіві області, юридичним особам у тимчасове користування поза держархівом області та про доступ користувачів до роботи з документами;
  - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень держархіву області;
  - представляє інтереси держархіву області у взаємовідносинах зі структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
  - розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису держархіву області;
  - призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців держархіву області, вирішує питання щодо присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  - приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників держархіву області, які не є державними службовцями, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  - забезпечує дотримання законності в діяльності держархіву області;
  - очолює колегію держархіву області;
  - координує діяльність: сектору економіки та фінансового забезпечення, сектору управління персоналом, юридичної служби (головного спеціаліста-юрисконсульта), режимно – секретного органу, головного наукового співробітника.
  Директор архіву

  Шишолік Ірина Василівна
  Біографічна довідка

  тел. (06272) 6-22-06
  Е-mail: i.shisholik.dn@arch.gov.ua
  Новікова Каріна Анатоліївна
  - відповідає за реалізацію на території області державної політики в галузі архівної справи та діловодства у межах делегованих йому повноважень;
  - забезпечує виконання завдань щодо розробки проектів програм, аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку архівної справи на території області у межах наданих повноважень;
  - забезпечує взаємодію держархіву області з архівними установами області, структурними підрозділами облдержадміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду і контролю, підприємствами, організаціями, установами;
  - здійснює керівництво за підготовкою нормативно-методичних документів з питань формування Національного архівного фонду та діловодства (далі – НАФ), ведення архівної справи та діловодства;
  - вносить пропозиції та організовує роботу з основних напрямків роботи архівної системи області в галузі формування НАФ;
  - контролює виконання планових показників та проведення аналізу роботи архівних установ області;
  - бере участь у підготовці й проведенні нарад та семінарів працівників архівних, діловодних та експертних служб з питань, що належать до компетенції держархіву області, у конференціях, нарадах, семінарах з питань архівознавства та документознавства;
  - координує діяльність: відділу формування НАФ та діловодства; сектору документоведення; головного наукового співробітника; архівних установ області;
  - очолює відділ організації та координації архівної справи, Експертно – перевірну комісію з розгляду документів з грифом «ДСК», конкурсну комісію держархіву області, комісію з перевірки знань з питань охорони праці в держархіві області, входить до складу дисциплінарної комісії держархіву області;
  - є заступником голови колегії держархіву області, Уповноваженою особою з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознаками статі.
  Заступник директора - начальник відділу організації та координації архівної справи

  Новікова Каріна Анатоліївна Біографічна довідка

  тел. (06272) 6-22-04
  E-mail: k.novikova.dn@arch.gov.ua
  Пирожкова Наталья Викторовна
  - відповідає за реалізацію на території області державної політики в галузі інформатизації архівної справи та використання документів у межах делегованих повноважень;
  - організовує постійне зберігання та облік документів НАФ в архівосховищах держархіву області;
  - організовує підготовку пропозицій щодо розроблення та організації роботи з документами в електронному вигляді;
  - організовує підготовку виставок, радіо- і телепередач за документами держархіву області, організовує зустрічі з громадськістю, сприяє музеям у поповненні їх експозицій копіями документів, що зберігаються в держархіві області;
  - організовує заходи щодо мобілізаційної підготовки та діяльності держархіву області у надзвичайних ситуаціях;
  - організовує господарське та матеріально – технічне забезпечення структурних підрозділів держархіву області;
  - відповідає за організацію та здійснення заходів з питань цивільного захисту, координує роботу з питань пожежної безпеки в держархіві області та в архівних установах області;
  - забезпечує доступ до архівної інформації в електронному вигляді, функціонування технологічних процесів, комп’ютерних баз даних та інформаційних систем, що дозволить сформувати інтегровані масиви даних архівної документної інформації про склад і зміст архівних фондів;
  - контролює та організовує роботу щодо користування документами НАФ держархіву області, використання архівної інформації в публікаторській діяльності держархіву області;
  - координує діяльність: відділу фізичного збереження документів і інформаційно – пошукових систем; відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату; адміністративно-господарського відділу; архівних установ області з питань інформатизації архівної справи;
  - очолює відділ використання інформації документів, Науково – методичну раду держархіву області, комісію з питань роботи із службовою інформацією держархіву області, інвентаризаційну комісію, комісію з кадрових питань.

  Заступник директора - начальник відділу використання інформації документів

  Пирожкова Наталя Вікторівна Біографічна довідка

  тел. (06272) 6-22-05
  E-mail: n.pirozhkova.dn@arch.gov.ua
  - забезпечує правильне застосування законодавства в держархіві області;
  - бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності держархіву області, у розробці пропозицій щодо вдосконалення його діяльності;
  - перевіряє на відповідність вимогам чинного законодавства та здійснює правової експертизи проектів наказів держархіву області, проектів розпорядження голови облдержадміністрації, які розробляються держархівом області, інших документів правового характеру, що стосуються діяльності держархіву області;
  - веде претензійно-позовну роботу в державному архіві, здійснює аналіз та узагальнення її результатів;
  - організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів державного архіву, а також візує проекти договорів та подає їх на підпис директору архіву. Здійснює правову експертизу, облік договорів, угод, що укладаються державним архівом. Здійснює аналіз проведеної договірної роботи;
  - забезпечує подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів держархіву області, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
  Головний спеціаліст-юрисконсульт

  Бовкуненко Олена Петрівна

  тел. (06272) 6-22-06
  E-mail: o.bovknnenko.dn@arch.gov.ua
  - координує діяльність та здійснює організаційно-методичне керівництво архівними установами області;
  - забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом архівної справи на території області, вживання необхідних заходів щодо його поліпшення;
  - здійснює контроль за виконанням плану та проведення аналізу роботи архівних установ області;
  - забезпечує вирішення організаційних питань, що пов’язані з заходами, що проводяться сумісно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, архівними установами області. Бере участь в їх проведенні;
  - здійснює наукове керівництво дослідженнями з найважливіших проблем архівної справи, забезпечує координацію діяльності архівних установ області у напрямку науково-методичної та інформаційної роботи;
  - визначає основні напрямки роботи державного архіву в галузі формування НАФ. Організовує роботу з включення документів до НАФ або виключення документів з нього;
  - організовує методичну допомогу структурним підрозділам державного архіву, архівним установам області та проводить консультації з профільних питань архівної справи та діловодства;
  - здійснює рецензування нормативно-методичних розробок з питань формування НАФ та діловодства.
  Головний науковий співробітник

  Широбокова Людмила Іванівна

  тел.: (06272) 6-22-04
  E-mail: l.shirobokova.dn@arch.gov.ua
  - здійснює методичне керівництво архівною справою та діловодством в області;
  - забезпечує методичну підготовку проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства;
  - забезпечує методичну організацію заходів, що проводяться держархівом області сумісно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, архівними установами області. Бере участь в їх проведенні;
  - забезпечує проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області;
  - здійснює науково-методичне керівництво щодо впровадження досліджень з важливих проблем архівної справи, забезпечує координацію діяльності архівних установ області у напрямку науково-методичної, інформаційної роботи та роботи з забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату;
  - здійснює рецензування нормативно-методичних розробок з питань архівної справи та діловодства, наукових довідників.
  Головний науковий співробітник:

  Буценко Надія Дмитріївна

  тел.: (06272) 6-22-06
  E-mail: n.butsenko.dn@arch.gov.ua
  Відділи та структурні підрозділи
  Відділ організації та координації архівної справи
  - контролює хід реалізації плану розвитку архівної справи, аналізує виконання планових завдань архівними установами області, підводить підсумки їх діяльності, веде паспортизацію архівних установ, зведений статистичний облік роботи архівних установ;
  - здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, приватних архівів, заслуховує їх керівників;
  - здійснює методичне керівництво за складанням архівними установами області проектів планів розвитку архівної справи, складає проекти зведених планів розвитку архівної справи в області, планів методичної роботи архівних установ області, контролює хід їх виконання, а в разі необхідності надає пропозиції щодо їх коригування;
  - організовує роботу по створенню та вдосконаленню довідкового апарату до архівних документів, що зберігаються в державних та інших місцевих архівних установах;
  - вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з архівної справи, організовує підготовку пропозицій щодо його вдосконалення;
  - надає пропозиції щодо вживання заходів для вдосконалення мережі державних та інших місцевих архівних установ;
  - організовує вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;
  - організовує та проводить наради та семінари для працівників архівних установ з питань що належать до компетенції відділу, бере участь у конференціях, нарадах семінарах з питань архівної справи та діловодства.
  Заступник начальника відділу:

  Василенко Інна Вікторівна

  тел.: (06272) 6-22-04
  E-mail: i.vasilenko.dn@arch.gov.ua
  Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства
  - контролює організацію роботи, пов’язану з внесенням профільних документів до НАФ або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
  - контролює облік юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування державного архіву, на підставі затверджених списків;
  - контролює ведення обов’язкового державного обліку профільних документів НАФ незалежно від місця зберігання і форми власності на них, виду носія інформації та доступу, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використання відомостей, що в них містяться;
  - здійснює контроль, координацію роботи та надання методичної та консультативної допомоги установам, підприємствам, організаціям незалежно від форм власності по упорядкуванню справ постійного зберігання та з особового складу, а також вилучення справ для знищення, що не віднесені до НАФ (згідно з затвердженим розподілом установ);
  - перевіряє роботу служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про НАФ та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів (згідно з затвердженим розподілом установ);
  - організує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи;
  - сприяє залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організовує підвищення їх кваліфікації, проведення навчань працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій всіх форм власності.
  Начальник відділу

  Алімова Наталя Миколаївна

  тел.: (06272) 6-22-06
  E-mail: n.alimova.dn@arch.gov.ua
  Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату
  - здійснює контроль за збереженням, державного обліку документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) в державному архіві і державних архівних установ, в інших власників документів НАФ України;
  - контролює в установленому порядку право власності на документи НАФ, що зберігаються в державному архіві та належать державі, а також за дорученням Укрдержархіву на інші зареєстровані архівні документи;
  - організовує роботу по забезпеченню приймання, збереження і раціонального розміщення документів в архівосховищах;
  - забезпечує та контролює дотримання правил видавання документів із сховищ та їх повернення;
  - визначає та контролює необхідність проведення перевірки наявності та фізичного стану документів, а також потреби і черговість реставрації, профілактичного оброблення та оправлення справ;
  - організовує роботу по каталогізації документів, координує діяльність підрозділів державного архіву по каталогізації документів в процесі проведення ними інших робіт, обліку закаталогізованих фондів;
  - вирішує питання фондування документів державного архіву разом з відділом формування НАФ та діловодства, вносить пропозиції на розгляд експертно-перевірної комісії державного архіву;
  - здійснює науково-методичне керівництво, надає консультативну та практичну допомогу з питань забезпечення збереження, державного обліку профільних документів НАФ та створення довідкового апарату до них, незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, в тому числі унікальних документальних пам’яток, їх страхового фонду та фонду користування;
  - бере участь у науково-дослідницьких роботах, здійснює підготовку інформацій та нормативно-методичних документів з профільних питань діяльності відділу.
  Начальник відділу:

  (вакансія)
  Відділ використання інформації документів
  - надає науково-методичну допомогу та координує роботу державних архівних установ та інших власників документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) з питань використання документів незалежно від місця зберігання та форм власності на них;
  - веде особистий прийом юридичних та фізичних осіб, консультує їх в телефонному режимі та за допомогою електронної пошти з питань надання архівних довідок та використання інформації документів;
  - здійснює контроль за розглядом в установленому законодавством порядку звернень громадян, окремих категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»), запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
  - виконує запити, взяті на контроль;
  - відповідає за співпрацю із засобами масової інформації;
  - організує інформування органів влади та управлінь, установ, організацій, громадськості про наявність документів з актуальної тематики, проведення екскурсій, лекцій, радіо- і телепередач;
  - забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів, взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю;
  - здійснює розробку науково-дослідних тем і підготовки нормативно-методичних документів з профільних питань.
  Заступник начальника відділу:

  Вакансія

  тел. (06272) 6-22-05
  Відділ фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем
  - підтримка функціонування та інформаційне наповнення офіційного вебсайту держархіву області;

  - забезпечення проведення запобіжних заходів по захисту даних від випадкового знищення, а також заходи для захисту від несанкціонованого копіювання даних сторонніми особами;

  - забезпечення розв¬итку і функціонування локальної комп'ютерної мережі і телекомунікативних зв'язків між структурними підрозділами архіву;
  - керування розвитком і впровадженням інформаційних технологій, формуванням програмного забезпечення, комп'ютеризацією процедур прийняття управлінських рішень;
  - організація забезпечення довгостроковою та оперативною інформацією користувачів про стан архівної справи, у тому числі на міждержавному рівні;
  - допомога спеціалістам держархіву області у використанні комп’ютерної та оргтехніки.
  Начальник відділу

  Горбачов Олександр Валерійович

  тел. (06272) 6-22-06
  E-mail: o.gorbachov.dn@arch.gov.ua
  Адміністративно-господарський відділ
  - забезпечує господарче обслуговування приміщень держархіву області у відповідність з вимогами та нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;
  - контролює раціональне використання матеріалів та засобів, які виділяються для господарчих цілей;
  - організовує проведення ремонтів приміщень, інвентарю, меблі, контролює якість виконання ремонтних робіт;
  - забезпечує структурні підрозділи держархіву області господарчим інвентарем, меблями, засобами механізації, здійснює нагляд за їх збереженістю та проведенням своєчасного ремонту;
  - Зберігає канцелярське приладдя, веде облік його розходу та складає відповідні звіти. Розробляє нормативи потреби запасів матеріальних засобів
  Начальник відділу

  Бовкуненко Петро Володимирович

  (06272) 6-22-06
  E-mail: p.bovkunenko.dn@arch.gov.ua
  Сектор управління персоналом
  - організовує роботу щодо розробки структури держархіву області;
  - розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
  - здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи директора архіву з питань управління персоналом;
  - проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
  - здійснює планування професійного навчання державних службовців та працівників;
  - аналізує кількісний та якісний склад державних службовців та працівників;
  - розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
  - організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору управління персоналом.
  Завідувач сектору

  Талалайкіна Ганна Сергіївна

  тел. (06272) 6-22-06
  E-mail: a.talalaykina.dn@arch.gov.ua
  Сектор економіки та фінансового забезпечення
  - організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;
  - погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майн;
  - здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
  - відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує директора архіву про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
  - погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
  Завідувач сектору - головний бухгалтер

  Саєнко Любов Валеріївна
  тел. (06272) 6-22-06
  E-mail: l.saenko.dn@arch.gov.ua
  Сектор документоведення
  - розробляє Інструкцію з діловодства державного архіву;;
  - забезпечує організацію діловодства в держархіві області згідно з Інструкцією з діловодства і діючих державних та галузевих стандартів та правил;
  - проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах держархіву області;
  - здійснює прийом, реєстрацію, облік і відправку документів з грифом «Для службового користування»;
  - складає номенклатуру справ держархіву області, надає консультативну допомогу щодо формування та оформлення справ, їх зберігання в структурних підрозділах держархіву області;
  - організовує роботу архіву держархіву області;
  - здійснює контроль за своєчасним розглядом, строками проходження і виконання зареєстрованих в секторі документоведення документів, в яких встановлено завдання;
  - організовує роботу з прийому керівництвом держархіву відвідувачів з особистих питань.
  Завідувач сектору:

  Якубовська Лілія Віталіївна

  тел.: (06272) 6-22-06
  E-mail: archive_dn@arch.gov.ua  З історії архівного будівництва в Донбасі

  Перше будівля Сталінського обласного архіву
 • До 1917 року державних архівів не було, документи зберегалися в відомствах;
 • травень 1920 р. - створені архівні комісії при відділах народної освіти зі збору матеріалів управлінь дореволюційного періоду;
 • 3 січня 1922 р. - створено Донецьке губернське архівне управління (губарх) при президії Донецького губвиконкому;
 • 1924 р. - при губарху створено губернський історичний архів (приміщення не було);
 • 1925 р. - ліквідовані губернські управління, створені Артемівське, Сталінське і Маріупольське окружні архівні управління;
 • червень 1929 р. - створено крайовий історичний архів промисловості Донбасу;
 • вересень 1930 р. - ліквідовані окружні архівні управління, 1 жовтня 1930 р. створені Артемівське, Маріупольське і Сталінське міські архівні управління;
 • березень 1932 р. - Сталінське міське архівне управління і крайовий історичний архів промисловості Донбасу реорганізовано в Сталінський державний історичний архів. Артемівське і Маріупольське архівні управління реорганізовано в державні історичні архіви;
 • 29 вересня 1932 р. - на базі Сталінського державного історичного архіву створено Донецькій обласний історичний архів;
 • жовтень 1932 р. - створено Донецьке обласне архівне управління, почали створюватись міські та районні державні архіви;
 • червень 1938 р. - Донецьку область поділено на Сталінську і Ворошиловградську. Донецький обласний історичний архів перейменований в Сталінський;
 • листопад 1938 р. - архівні установи передані до системи Наркомату внутрішніх справ на правах архівного управління; Будівля колишнього партійного архіва Донецького обкома партії (збудовано в 1973рр.) Сучасна будівля архіву (збудована в 1965рр.)
 • 25 листопада 1938 р. - Сталінський обласний історичний архів перейменований в Сталінський обласний архів у м.Сталіно, Артемівський історичний архів - в Сталінський обласний архів у м.Артемівськ, Маріупольський історичний архів - в Сталінський обласний архів у м.Маріуполь;
 • 1944-1946 рр. - повернуті з евакуації фонди Артемівського і Маріупольського архівів влилися у склад Сталінського обласного архіву, історичні архіви у м.Артемівськ і м.Маріуполь припинили існування;
 • червень 1960 р. - архівні установи вивели з підпорядкування Міністерства внутрішних справ;
 • листопад 1961 р. - у зв`язку з перейменуванням Сталінської області в Донецьку, Сталінський обласний архів перейменовано в Донецькій обласний архів;
 • червень 1980 р. - отримав назву Державного архіву Донецької області;
 • листопад 1988 р. - ліквідовано архівний відділ Донецького облвиконкому, його функції керівництва архівною справою в області передані держархіву області;
 • 16 жовтня 1991 р. - до складу фондів держархіву Донецької області увійшли документи колишнього Донецького обкому Компартії України.
 • З 1995 року в області розпочато створення мережі трудових архівів з приватного архіву «Віктор і Я» (м. Горлівка).
 • 1999 рік – в області створено перший трудовий архів приміській раді – Архівний відділ Авдіївської міської ради для зберігання документів ліквідованих установ та підприємств.
 • У 2006 році в області завершено процес створення мережі трудових архівів.
 • На початку 2014 року до архівної системи області входило 117 архівів: держархів області, 17 архівів в районах, 27 архівів в містах та 72 трудових архіви (при районних, міських, сільських та селищних радах). Сучасна будівля архіву (збудована в 1965рр.)
 • У грудні 2014 року держархів області переміщено до м. Костянтинівки, всі документи залишились у м. Донецьку на тимчасово окупованій території.
 • Працівники архіву розташовані у 4 різних приміщеннях, одне з яких знаходиться у м. Краматорську.
 • 2017 рік – держархів області отримав книжковий сканер для оцифрування документів.
 • У 2017 році відновлено прийом документів НАФ на зберігання до держархіву області.
 • 2018 році держархів області у повному складі розташовано в орендованому приміщенні в м. Костянтинівці.
 • Станом на 01.01.2020 держархів зберігає 60 фондів, 6054 справи НАФ, 123 описів за 1992-2019 роки
 • У 2020 році до архівної системи Донецької області входить 42 установи: держархів області, 13 архівних установ міських рад, 2 архівних відділи військово-цивільних адміністрацій, 12 архівних відділів райдержадміністрацій, 3 трудових архіви міських рад, 10 трудових архівів районних рад, 1 трудовий архів ОТГ.
 • Державний архів Донецької області © 2019 р.